verenigingen van ambtenaren uit eenzelfde tak van dienst, van collega s, die gezamenlijk wilden opkomen voor de verbetering van hun meestal erbarmelijke rechtspositie. Deze organisaties waren algemeen: een ieder kon zich hierbij aansluiten, welke gods dienstige of politieke overtuiging hij ook aanhing. Eerst later is ook in de ambtelijke vakbeweging de verzuiling opgetreden en werden er ambtenarenorganisaties opgericht op confessionele of politieke grondslag, welke naast de oude algemene verenigingen een plaats zochten. Naast het verschijnsel van de verzuiling ziet men tevens in de loop der jaren de behoefte aan concentratie ontstaan. Men kwam tot het inzicht, dat naast de directe dienstbelangen van de eigen groep er andere en vaak grotere belangen waren, welke vele groepen ambtenaren uit verschillende takken van dienst gemeen hadden, en waarvan de behartiging veel beter gezamenlijk kon worden nagestreefd. Het merkwaardige feit valt te constateren, dat deze concentratie zich bij de confessioneel en politiek geori├źnteerde bonden in het algemeen sneller en langs andere lijnen heeft ontwikkeld dan bij de oude algemene organisaties. Eerstgenoemden hebben zich ge leidelijk aan opgelost in grote eenheidsbonden, laatstgenoemden zochten meer hun kracht in het vormen van overkoepelingen met behoud van de eigen categorale dienstorganisaties. Bij nader inzien is dit verschil in ontwikkeling ook weer niet zo merkwaar dig, omdat het gezamenlijk aanhangen van een godsdienstige of het gezamenlijk strijden voor een bepaalde maatschappijvorm de nadruk minder doet vallen op de bijzondere belangen van de kleine groep, terwijl de oude algemene organisaties juist leefden en leven uit de collegiale binding tussen groepsgenoten met gemeen schappelijke dienstbelangen. Nadat reeds in 1916 in de Centrale van Rijkspersoneel een aantal algemene bonden van rijksambtenaren zich samenvoegden om gezamenlijk hun gemeenschappelijke belangen als dienaren van de rijksoverheid te behartigen, werd in 1945 de concentratie in de algemene ambtelijke vakbeweging voortgezet door de oprichting van het Ambtenarencentrum, waarin naast de Centrale van Rijks personeel ook bonden van provinciale, gemeente- en waterschaps ambtenaren en van technische ambtenaren deel namen. In het Ambtenarencentrum vindt thans de behartiging plaats van die belangen, die alle ambtenaren gemeen hebben, belangen, wier aantal zich in verband met de toenemende unificatie van de ambtelijke rechtspositie steeds uitbreidt. Door haar lidmaatschap van de Centrale van Rijkspersoneel maakt de V.T.A.K. dus tevens deel uit van het Ambtenaren centrum. Het belang van deze binding blijkt al direct uit het feit, dat het Ambtenarencentrum deel neemt aan het georganiseerd overleg met de regering, in welk overleg ook de belangen van de ambtenaren van het kadaster hun behartiging vinden. 272

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 52