Ir. A. J. Wijtema, landmeter le klasse van het kadaster, werk zaam aan het bureau van de landmeetkundige dienst te Arnhem. B. J. Lensen, buitengewoon ambtenaar met de persoonlijke titel van leraar aan het Centraal Teken- en Opleidingsbureau te 's-Gra- venhage. c. lid en secretaris: D. de Vries, landmeetkundig ambtenaar A van het kadaster, leraar aan het Centraal Teken- en Opleidingsbureau te 's-Gra- venhage. Aan de commissie is de bevoegdheid verleend: a. kandidaten, op grond van de door hen behaalde rapportcijfers, geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van het onder le. bedoelde examen; b. kandidaten, ten aanzien van wie op grond van de door hen behaalde rapportcijfers blijkt, dat hun kans van slagen uitge sloten moet worden geacht, hiermede in kennis te stellen, onder mededeling, dat zij voor bedoeld examen niet zullen worden opgeroepen, doch dat zij, indien zij desondanks toch aan het examen wensen deel te nemen, vóór 7 november 1957 een daar toe strekkend verzoek aan de examencommissie behoren in te zenden; c. de in sub b bedoelde kandidaten, ten aanzien van wie geen verzoek als in het vorige lid bedoeld tijdig mocht zijn ontvan gen, mede te delen, dat zij aan het examen niet hebben voldaan. Verplaatst: m.i.v. 1-10-1957 de landmeetk. ambt. C. van der Wel en J. Molenveld van Brielle LD naar Rotterdam LD; m.i.v. 1-11-1957 de landmeetk. ambt. Mej. N. L. Heijliger van Dordrecht LD naar Arnhem LD; de tijdelijk tekenaar B. Berken bosch van Arnhem LD naar Tiel LD; de tijdelijk tekenaar C. Ver sluis van Tiel LD naar Dordrecht LD. Eervol ontslagen: m.i.v. 1-10-1957 de landm. ambt. S. J. Aukema, Utrecht R wegens benoeming tot assistent aan de H.T.S. te Utrecht. Overleden: Op 30 september overleed in de ouderdom van 64 jaar collega R. B. M. de Boer, chef de bureau te Maastricht LD. Hij heeft zijn eervol ontslag per 1 februari 1958 dus niet mogen beleven. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. 274

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 54