ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: Blz. 1. Mr. Ir. S. M. Meelker, Het Kadaster 2 2. P. S. Teeling, Verdiepingen en appartementen I 12 3. Het Kadaster in de Rijksbegroting 1959 20 4. N. D. Haasbroek, Oppervlakte cirkelsegment 28 5. M. Rijsdijk, Oppervlakte cirkelsegment 30 6. Onderzoek voor landmeetkundig ambtenaar A 1958 31 7. Opgaven met landmeetkundige inslag 34 8. Studierubriek35 9. Ruilverkaveling 38 10. A. van Bergen c.s., Trekpen contra Graphos-pen? 40 11. Berichten en mutaties 41 12. Inhoud 16e jaargang43 1 DER VERENIGING VAN 17e JAARGANG No. 1 JANUARI 1959 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800 115137. J J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee, tel. 01110^2538, secretaris. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 01110—2627 penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, tel. K 1600—38238, vice-voorz. K. Buursink, Schaepmanlaan 76, Almelo (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1959 | | pagina 1