ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: DER VERENIGING VAN HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800 115137. J J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee, tel. 01110—2538, secretaris. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 01110—2627 penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, tel. K 1600—38238, vice-voorz. K. Buursink, Schaepmanlaan 76, Almelo (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50. Blz. 1. Ir. G. Smit, g.i., Enige aspecten van een positief percelenkadaster 46 2. P. S. Teeling, Verdiepingen en appartementen II 58 3. Opgaven met landmeetkundige inslag68 4. Studierubriek70 5. J. D. H. v. d. Neut, De opberging van veldwerken en bulpkaarten74 6. Uit andere publikaties 77 7. Berichten en mutaties82 45

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1959 | | pagina 1