ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. M. Rijsdijk, Landmeetkundig rekenen90 2. H. v. d. Kooij, De rentabiliteit van ruilverkavelingen 97 3. W. Koopmans, Ruilverkavelingsliteratuur en -terminologie 111 4. Opgaven met landmeetkundige inslag116 5. Examen landmeetkundig rekenaar N.L.F. 1959, I 118 6. Studierubriek119 7. Eindexamen overgangsvakcursus voor landmeetkunde 1959 121 8. Literatuuroverzicht123 9. Berichten en personalia 126 10. Mutaties 129 89 DER VERENIGING VAN 17e JAARGANG No. 3 MEI 195 9 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800-115137. J. J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee, tel. 01110—2538, secretaris. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 01110—2627 penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, tel. K 1600—38238, vice-voorz. K. Buursink, Schaepmanlaan 76, Almelo (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet~leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur~administrateur. Losse afleveringen f 1.50.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1959 | | pagina 1