Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

HomeSearch

236 resultaten gevonden

| Geo-Info | pagina 50

Jan van Mierlo (1935-2015) ... Op 12 juni 2015 stierf Prof. Ir. Johannes van Mierlo op de leeftijd van 79 jaar in zijn woon plaats Waldbronn-Reichenbach (bij Karls ruhe). Jan van Mierlo was van 1979 tot 2000 hoogleraar aan het

| (NGT) Geodesia | pagina 15

twijfel, zou ik de heer Van Mierlo willen vragen of hij een indruk heeft van de methode waarop deze fouten zijn geconstateerd en zo ja of dezelfde methode, toegepast op via ter- restrische meting ... De heer Van Mierlo antwoordt hierop dat het niet zijn bedoeling is geweest de fotogramme- trie al te zeer te lijf te gaan en dat, wanneer de landmeter zelf niet beschikt over een slui tend systeem

| (NGT) Geodesia | pagina 20

De heer Van Mierlo betwijfelt of meer dan 14 zijden per dag met een tellurometer te meten zijn. ... De heer Drent vraagt tenslotte de heer Van Mierlo of bij een paspuntbepaling volgens de nieuwe methode in een gesloten polygoon de regel z i te handhaven is.

| De Hollandse Cirkel (DHC) | pagina 31

Johannes van Mierlo verstorben ... Die Deutsche Geodatische Kommission be- klagt den Tod von Prof. Ir. Johannes van Mierlo, Professor emeritus am Geodatischen Institut des Karlsruher Instituts für Technolo gie (KIT), ehem. Universitat

| (NGT) Geodesia | pagina 18

De voorzitter steunt het antwoord van de heer Van Mierlo en zegt, ook uit zijn ervarin gen met de geodimeter, geen andere conclusie te kunnen trekken. ... De heer Van Mierlo zegt in zijn antwoord, dat er in Nederland slechts één dienst is die ge durende langere tijd de beschikking heeft over een geodimeter, nl. de Meetkundige Dienst van de

| Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | pagina 18

oefening. Van Mierlo en ik hebben overwogen dit te doen door middel van gesprekken van kleine groepjes studenten (zeg 3 man) met mensen uit de praktijk. Vorig jaar is het er niet van gekomen, en we willen nu ... contact opnemen met J. van Mierlo of met R. van der Schans, beiden werkzaam op de Afdeling der Geodesie, Thijsseweg 11, Delft, telefoon 015-133222, toestel 7554 resp. 5102. We zijn benieuwd.

| (NGT) Geodesia | pagina 5

Na de lunch, waaraan ongeveer 300 congres gangers deelnamen, spraken de heren Ir- van Mierlo en Ir. T. J. Poelstra. ... Tijdens de lunch. - V.l.n.r. G. v. d. HouvenIr.J. v. Mierlo E. Schrikkema Ing., J. Rietveldt Ing., Ir. M. Haarsma en Ir. T. J. Poelstra.

| Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | pagina 10

We doen ons best zoveel mogelijk gebruik te maken van eikaars stof. Van Mierlo verwijst vaak naar het door mij behandelde probleemoplossingsproces en modelbegrip, en ik pas bij de bespreking van m ... volgende wil ik een beschrijving geven van het door mij verzorgde deel van het college. Niet dat het door Van Mierlo behandelde deel niet interessant zou zijn (met name zijn colleges over de hogere geodesie

| (NGT) Geodesia | pagina 4

Ir. Haarsma, Van der Houven, Ir. Van Mierlo, Ir. Poelstra, Prof. Ir. Witt en Cloosterman; alsook de weten schappelijk adviseur van Geodesia, Ir. Van Wely, de voorzitter van het forum; en het be stuur

| (NGT) Geodesia | pagina 14

Aan de heer Ir. van Mierlo wordt gevraagd of waar in de voordracht een tijdvergelij- king gemaakt is tussen de klassieke en mo derne methode voor de aspecten verkennen en meten (nodig waren 40 resp ... De volgende vraag is van de heer Ir. Timmer mans uit Zwolle en betreft eveneens het betoog van de heer van Mierlo.

| (NGT) Geodesia | pagina 16

De heer Bosman zegt dat de heer Van Mierlo gelijk heeft wanneer fotogrammetrie klakke loos wordt toegepast, maar dat bij gebruik van een wijdmazig puntenveld in de vereffening betrekkelijk kleine ... De heer Van Mierlo antwoordt dat met behulp van de rekenautomaat van de Technische Hogeschool te Delft het primaire net in zijn geheel is vereffend, dit in het kader van de Europese vereffening van

| (NGT) Geodesia | pagina 17

De heer Van Mierlo voegt hieraan toe dat de nieuwe methodiek vrij prettig kan worden toe gepast wanneer de R.D.-punten op een afstand van 5 km van elkaar zijn gelegen. Liggen de punten dichterbij ... Een vraag, wederom met betrekking tot de in leiding van de heer Van Mierlo:

| Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | pagina 9

Met de invoering van het nieuwe studieprogramma voor geodesie aan de Delftse TH is in het eerste jaar een college „Inleiding Geodesie" opgenomen. Mijn collega Jan van Mierlo en ik verzorgen samen dit ... jonge medewerkers (een uit de wetenschappelijk- geodetische en een uit de toegepast-geodetische sfeer), waarbij tenslotte de keus viel op Van Mierlo en Van der Schans. Aangezien het nogal onge

| Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | pagina 11

De overige gasten verzoek ik na de sluiting nog even te blijven, want er zullen nog enkele mededelingen volgen door de heer Van Mierlo- ... Nadat nu Prins Claus en zijn gevolg verdwenen waren door de zijdeur, verscheen dus Van Mierlo achter de microfoon. Op duidelijke wijze legde hij uit dat ook het publiek over kon gaan tot de